மெக்கா நகரில் இந்திய சுதந்திர தினம்!

புனித மெக்கா நகரில் ஹஜ் உம்ரா கடமையை நிறைவேற்ற சென்ற இந்திய ஹாஜிமார்கள் சுதந்திரதினத்தன்று தங்களின் கடமையை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் கஃபாத்துல்லா வில் நம் இந்திய தேசிய கொடியைஏந்திவலம்வந்தனர் இந்நிகழ்ச்சி  இஸ்லாமிய மக்களிடம் எந்த அளவுக்கு தேசியப்பற்றுஇருக்கிறது என்பதை காட்டுவதாக உள்ளது!
புனித மெக்கா நகரில் ஹஜ் உம்ரா கடமையை நிறைவேற்ற சென்ற இந்திய ஹாஜிமார்கள் சுதந்திரதினத்தன்று தங்களின் கடமையை நிறைவேற்றியபிறகு கஃபாத்துல்லா வில் நம் இந்திய தேசிய கொடியைஏந்திவலம்வந்தனர் இந்நிகழ்ச்சி இஸ்லாமிய மக்களிடம் எந்த அளவுக்கு தேசியப்பற்றுஇருக்கிறது என்பதை காட்டுவதாக உள்ளது!
(Visited 18 times, 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *